• Trang chủ

V/v rà soát, kiểm tra các thiết bị CNTT

Thực hiện Đề án mua sắm tài sản số 168 TANDTC – KHTC ngày 21 tháng 5 năm 2015 của Tòa án nhân dân Tối cao. Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị kiểm tra, rà soát tình trạng sử dụng, số lượng các thiết bị Công nghệ thông tin (bao gồm: máy vi tính, máy in, máy photocoppy) và kiến nghị đề xuất theo mẫu 01 gửi kèm (tải xuống từ trang thông tin điện tử Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh).