• Trang chủ

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Toà án nhân dân

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015; Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm và Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 02/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015, Kế hoạch số 160/TANDTC-TĐKT ngày 09/10/2014 của Toà án nhân dân tối cao về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Toà án nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Toà án nhân dân như sau: