Loading...
Skip to main content

Thông báo

Công bố bản án, quyết định

Số liệu thống kê

11.307

TỔNG SỐ BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ

3.057

Hình sự

868

Dân sự

6.974

Hôn nhân và gia đình

167

Kinh doanh thương mại

49

Hành chính

11

Lao động

0

Quyết định tuyên bố phá sản

181

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính
cdscv