Skip to main content

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

image

Số: 162/GTT-TA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image

Hà Tĩnh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

GIẤY TRIỆU TẬP

Họp giao ban Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Hà Tĩnh

image

Kính gửi: Các đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân cấp huyện

Thực hiện kế hoạch giao ban hàng tháng, Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức họp giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 9 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 10/2018 thông qua hình thức trực tuyến.

  Thời gian: 14h00 phút, ngày 08/10/2018.

Địa điểm: Tại phòng họp trực tuyến của các đơn vị Tòa án.

Thành phần:

- Tại điểm cầu trung tâm: Lãnh đạo TAND tỉnh; Chánh, Phó tòa; Trưởng, Phó phòng; Thẩm phán tỉnh; Kế toán trưởng; Tổ trưởng Tổ Hành chính tư pháp; Thư ký.

- Tại các điểm cầu Tòa án nhân dân cấp huyện: Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký, kế toán.

Lưu ý: Nhằm tạo điều kiện cho lãnh đạo cơ quan chủ động trong việc nghiên cứu, giải đáp, mọi khó khăn, vướng mắc, đề xuất đề nghị các đồng chí gửi kèm báo cáo công tác hàng tháng để Văn phòng tổng hợp báo cáo đồng chí Chánh án xem xét trả lời tại cuộc họp.

Đề nghị các thành phần tham gia họp trang phục đúng quy định, có mặt trước 10 phút để ổn định tổ chức và báo cáo số lượng đại biểu tham dự tại các điểm cầu về Văn phòng Tòa án nhân dân tỉnh để tổng hợp.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, TH.

TL. CHÁNH ÁN

CHÁNH VĂN PHÒNG

(đã ký)


Lê Trí Thức

File toàn văn Giấy triệu tập họp giao ban TAND hai cấp tỉnh Hà Tĩnh

Danhh sách tệp tin đính kèm

STT Tệp tin đính kèm Tải về
Lượt xem: 222
cdscv